Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy

Soňky makalalar

MÖHÜM HEREKETIŇ ÖŇ HATARLARYNDA

21-nji awgustda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň döredilenine 10 ýyl bolýar. Bu gysga döwrüň içinde ýetilen belent sepgitler, edilenler sanardan köpdür. Bular dogrusynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Zerhal NARMAMEDOWA şeýle gürrüň berdi:

 — Hormatly Prezidentimiziň telekeçilere berýän goldaw-hemaýatyndan, taýsyz tagallalaryndan egsilmez güýç-kuwwat alýan telekeçilerimiz ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna saldamly goşantlaryny goşýarlar. Bu ugurdaky öňegidişliklerde hususy kärhanalaryň, partiýanyň agzalarynyň we ilkinji guramalarynyň hem mynasyp paýy bardyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy hormatly Prezidentimiziň hususy telekeçiligi ösdürmek ugrunda öňe sürýän başlangyçlaryny ýörelge edinip, öz işini Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, hereket edýän kanunçylyga laýyklykda amala aşyrýar. Şonuň esasynda telekeçiler bu günki gün uly güýje öwrüldi. Olar ähli pudaklarda netijeli zähmet çekmek bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetini berkitmäge saldamly goşant goşýarlar. Soňky ýyllarda döredilen daýhan hojalyklarynyňdyr hojalyk jemgyýetleriniň işleri-de ýurdumyzda hususy eýeçiligi, şol sanda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilendir. Döwletimiz tarapyndan döredilýän ýeňilliklerden peýdalanyp, asylly zähmetini gaýgyrmaýan hususyýetçilerimiziň yhlasly we ýadawsyz zähmetiniň netijesinde ýurdumyzda azyk bolçulygy döredilýär. Welaýatymyzyň telekeçileri azyklyk önümlerini, gurluşyk we hojalyk harytlaryny öndürmek, eksport mümkinçiligini yzygiderli artdyrmak bilen, sebitiň ykdysadyýetiniň ösmegine özleriniň çäksiz goşantlaryny goşýarlar. Ilkinji partiýa guramalaryny döredip, partiýanyň hataryna mynasyp agzalary kabul etmek komitetimiziň öňünde duran esasy wezipeleriň biridir. Häzirki wagtda welaýatymyzda hereket edýän ilkinji partiýa guramalary özlerine agzalaryň müňlerçesini birikdirip, ýurdumyzda geçirilýän dürli bäsleşikleredir sergilere gatnaşýarlar we partiýanyň alyp barýan işleriniň köp taraplylygyny giňden açyp görkezýärler. Öz işlerini döwrebap guraýan önüm öndürijileriň hatarynda «Her gün», «Mize mez gadam», «Ýarym aý», «Altyn bürgüt», «Ýedi gat» hususy kärhanalaryny, «Ýunus daýhan», «Tebigy ekin», «Aýdyň ösüşli ýol» daýhan hojalyklaryny, «Kökçi», «Döwletli döwran» hojalyk jemgyýetlerini görkezip bileris. Bu hususy kärhanalaryň ilkinji partiýa guramalarynyň agzalary-da ilaty dürli önümler bilen üpjün etmäge, bu ugurda ýerlikli hyzmatlary amala aşyrmaga özleriniň saldamly goşantlaryny goşýarlar. Üstümizdäki ýylda geçirilen türkmen-özbek sebit forumyna biziň partiýa agzalarymyzyň hem gatnaşyp, iki taraplaýyn bähbitli şertnamalary baglaşandyklary hem bellärliklidir. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy ýurdumyzda ýaşlar telekeçiligini esaslandyrmak we oňa goldaw bermek işine-de uly ähmiýet berýär. Ýaşlar telekeçiligini esaslandyrmak, bu ugurda oňaýly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertlerini döretmek milli ykdysadyýetiň has-da sazlaşykly we netijeli ösdürilmegine ýardam edýär. Telekeçilik işiniň esaslaryny öwretmekde zerur bolan ýörite okuwlary guramakda, esaslandyryjy resminamalaryny we täjirçilik maksatnamalaryny işläp taýýarlamakda, ýaş telekeçilere goldaw bermekde partiýanyň hünärmenleri öz zähmetini gaýgyrmaýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzalary, hünärmenleri ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşyndan çetde durmaýarlar. Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» ýörelgesi bolsa biziň baş şygarymyzdyr. Agzalarymyz ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek boýunça döwlet derejesinde alnyp barylýan işlere-de işjeň gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň işgärlerini, partiýa agzalarymyzy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň döredilmeginiň on ýyllygy mynasybetli tüýs yürekden gutlaýaryn. Telekeçilere uly goldaw hemaýat berýän Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Zerhal NARMAMEDOWA