Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow

Telekeçiler ýurdumyzyň altyn gaznasydyr.

slider thumb

Biz Barada

about thumb

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy (TSTP) 2012-nji ýylyň 21-nji awgustynda demokratik ýörelgeler esasynda açyk ses bermek esasynda döredildi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy - Milli lidermiz tarapyndan yglan edilen “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe” ykdysady özgertmeleri amala aşyrmakda, bazar ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmekde, ägirt uly maksatnamalary we taslamalary durmuşa geçirmekde hususy telekeçiligiň ösdürilmegi, maýa goýumlaryň höweslendirilmegi, iş ýerleriniň döredilmegi, raýatlaryň döredijilik başlangyçlarynyň höweslendirilmegi ugrunda öz işini alyp barmagy, şeýle-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň pugtalandyrylmagyny, ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, eýeçiligiň eldegrilmesizliginiň üpjün edilmegini, senagatçylygyň we telekeçiligiň giň gerimde ösdürilmegini, olaryň hukuklarynyň goralmagyny esasy maksat edinip goýýar.

Habarlaşmak

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşi

80012-22-74-41

Aşgabat ş, S.Türkmenbaşy şaýoly 81

TSTP

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti

80012-22-70-38

Aşgabat ş, S.Türkmenbaşy şaýoly 81

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komiteti

80012-22-75-72

Aşgabat ş, S.Türkmenbaşy şaýoly 81

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komiteti

8 00 222-2-07-67

Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri S.Orazow köçesi 211

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komiteti

8 00 322-2-40-16

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri Magtymguly şaýoly 5/3

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komiteti

8 00 422-2-18-15

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri A.Garlyýew köçesi 2

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komiteti

8 00 522 -7-35-51

Mary welaýaty, Mary şäheri Bitaraplyk köçesi 18