Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY: DÖWLET ADAM ÜÇINDIR

slider thumb

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

— ILKINJI NOBATDA, MILLI YKDYSADYÝETIMIZIŇ ÖSÜŞ DEPGININI SAKLAP GALMAK WE MUNDAN BEÝLÄK-DE ÝOKARY DEPGINLER BILEN ÖSMEGINI ÜPJÜN ETMEK WAJYPDYR.

slider thumb

Biz Barada

about thumb

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy (TSTP) 2012-nji ýylyň 21-nji awgustynda demokratik ýörelgeler esasynda açyk ses bermek esasynda döredildi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy - Milli lidermiztarapyndan yglan edilen “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe” ykdysady özgertmeleri amala aşyrmakda, bazar ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmekde, ägirt uly maksatnamalary we taslamalary durmuşa geçirmekde hususy telekeçiligiň ösdürilmegi, maýa goýumlaryň höweslendirilmegi, iş ýerleriniň döredilmegi, raýatlaryň döredijilik başlangyçlarynyň höweslendirilmegi ugrunda öz işini alyp barmagy, şeýle-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň pugtalandyrylmagyny, ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, eýeçiligiň eldegrilmesizliginiň üpjün edilmegini, senagatçylygyň we telekeçiligiň giň gerimde ösdürilmegini, olaryň hukuklarynyň goralmagyny esasy maksat edinip goýýar.