Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy

Soňky makalalar

Magtymguly Pyragy ynsan kalbynyň öçmejek nury

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Türkmenistanyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde Beýik Akyldarymyz Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň ähli ýerlerinde giňden bellenilip geçilýär.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň baýram edilmegi mynasybetli paýtagtymyzyň iň gözel ýerleriniň birinde, Köpetdagyň belentliklerinde beýik Pyragynyň deňsiz-taýsyz heýkeliniň hem-de bu ýerde akyldar şahyryň adyny göterýän örän ajaýyp medeni-seýilgäh toplumynyň açylmagy Türkmenistanyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň  hem-de Türkmenistanyň Hormatly Prezidentimiziň Beýik akyldarymyz Magtymguly Pyraga goýýan çäksiz hormatynyň nyşanydyr. 

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň umumadamzat gymmatlygyna öwrülen baý we köptaraply döredijiligine, çuňňur pähim-paýhasyna çäksiz hormat-sarpa goýýar.

Gündogaryň beýik akyldary we danasy Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy üç asyr bäri türkmen halkynyň ýüzüniň tuwagy, köňül guwanjy bolup, milletimiziň ruhy dünýäsinde mäkäm orny alyp gelýär. Magtymgulynyň il içinde gadyr-mertebesiniň şeýle belent görülmegi tötänden däldir. Bu ozaly bilen akyldar şahyryň ynsanperwerligi we ylahy zehini bilen baglanşyklydyr.

Magtymguly Pyragynyň ýazan goşgulary adamlara durmuşda özüňi alyp barmagyň kada-kanunlaryny, belent adamkärçilikli garaýyşlary öwredipdir. 

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz; “Dana Pyragynyň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan, kämil many-mazmunly goşgulary raýatlary halal zähmete, belent maksatlara ruhlandyrmakda, ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde möhüm ähmiýete eýedir” diýip nygtaýar.

Ýeri gelende aýtsak, türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) hemişelik geňeşiniň Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen mejlisinde 2024-nji ýylyň “Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly” diýip yglan edilmegi baradaky hoş habar türkmen halkynyň buýsanjyna buýsanç goşdy.

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 17-nji maýynda paýtagtymyzyň günorta böleginde Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň hem-de “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasynyň bolmagy ýatdan çykmajak ajaýyp wakalaryň birine öwrüldi.

Dürli ýurtlara we yklymlara wekilçilik edýän meşhur nusgawy şahyrlaryň, dünýä belli akyldarlaryň heýkellerini bir ýere jemleýän seýilgäh toplumyň binagärliginiň aýratyn täsin bölegini emele getirýär. Olaryň hormatyna oturdylan ýadygärlikler dost-doganlygy, halklaryň hoşniýetli goňşuçylygyny alamatlandyrýar.

Medeni seýilgäh toplumynda Saýat Howa, Ýanka Kupala, Du Fu, Onere de Balzak, Şota Rustaweli, Logan Wolfgang fon Gýote, Şandor Petefi, Rabindrant Tagor, Hafyz Şirazy, Dante Aligeri, Ýasunari Kawabata, Kurmangazy Sagyrbaýuly, Çingiz Aýtmatow, Raja Ali Hajy, Adam Miskewiç, Mihaý Eminesku, Fýodor Dostoýewskiý, Huan Himenes, Saýido Nasafi, Ýunus Emre, Grigoriý Skoworodo, Wilýam Şekspir, Lengston Hýuz, Alyşir Nowaýy ýaly meşhur ýazyjy-şahyrlaryň ýadygärlikleri ýerleşýär.

Eziz Watanymyz Türkmenistan Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurt hökmünde dünýäde giňden tanalýar. Şahyryň döredijiligi dünýäni aýlanýar. Dünýäniň dürli ýurtlarynda onuň hormatyna oturdylan heýkellere dünýä halklary baş egýär. Magtymguly Pyragynyň heýkeli Eýranyň Horasan welaýatynyň Aktakoý diýen ýerinde, 2008-nji ýylda beýik türkmen şahyrynyň Russiýadaky ilkinji heýkeli Stawropol ülkesinde, 2009-njy ýylda Astrahandaky ýadygärligi Astrahan şäheriniň esaslandyrylmagynyň 450 ýyllygy mynasybetli Astrahan döwlet uniwersitetiniň öňündäki “Talyplar” seýilgähinde oturdyldy. Türkiýe respublikasynyň paýtagty Ankaranyň “Türkmenistan” seýilgähindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi 2012-nji ýylda açyldy. Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň “Kent” seýilgähinde hem Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi bar. Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi 2017-nji ýylda ulanylmaga berildi. Magtymguly Pyragynyň heýkelleri bu ýurduň Kaşkadarýo we Horezm welaýatlarynda we beýleki şäherlerinde hem bar. Munuň özi Magtymguly Pyragynyň bu gün ähli göwünleriň, döwürleriň şahyrdygyny tassyklaýar.

Şol hazynanyň nesillere baky ýadygärlik galmagy ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Geçirilýän şeýle beýik işleriň gözbaşynda duran türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallygymyzy bildirýäris. Bu gün Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy bilen beýik söz ussady tirsegine daýandy. Munuň üçin halkymyzyň sagbolsunymyzyň çägi ýok. 

Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman, tutumly işleri rowaç alsyn.    

Kakageldi Ordaýew, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap komitetiniň başlygy.