Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy

Soňky goşulanlar

 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • “Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • “Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Dowamy

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Köpetdag etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen bilelikde 2023-nji ýylyň          05-nji oktýabrynda S.Türkmenbaşy şaýolynyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasynda, sagat 09.00-dan -12.00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändiklerini habar berýär!

Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini;

Işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň bolsa, şahsyýetini tassyklaýan resminamasy, eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tassyklaýan resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmaklaryny haýyş edýäris.

 

Habarlaşmak üçin biziň salgymyz we telefonlarymyz:

 

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

müdirliginiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 

Seýitnazar Seýdi köçesiniň 3-nji jaýy                                                    tel: 92-14-56

Bagtyýarlyk etraby  Bekrewe köçesiniň 25-nji jaýy                              tel: 37-46-68

Berkararlyk etraby   Bekrewe köçesiniň 25-nji jaýy                             tel: 37-46-67

Büzmeýin etraby     Oguzhan köçesiniň   8-nji jaýy                              tel: 33-12-69

Köpetdag  etraby  Seýitnazar  Seýdi köçesiniň 3-nji jaýy                      tel: 92-15-26

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň

Aşgabat şäher komiteti S.Türkmenbaşy şaýolynyň 81-nji jaýy           tel: 22-74-07

TSTP